Νομοθεσία

ΝΟΜΟΣ 4325/2015, ΦΕΚ 11.5.2015, Τεύχος Α΄, Φύλλο 47

Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ 4326/2015, ΦΕΚ 13.5.2015, Τεύχος Α΄, Φύλλο 49

Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό και άλλες διατάξεις.

NOMOΣ 4324/2015, ΦΕΚ 29.4.2015, Τεύχος Α΄, Φύλλο 44

Ρυθμίσεις θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ 4327/2015, ΦΕΚ 14.5.2015, Τεύχος Α΄, Φύλλο 50

Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ 4328/2015, ΦΕΚ 14.5.2015, Τεύχος Α΄, Φύλλο 51

Κύρωση της από 27 Μαρτίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη βιωσιμότητα της "Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε." και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές» (Α ' 35) και άλλες διατάξεις.

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved