Βιβλιοπαρουσιάσεις

Νομικά χρονικά
Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Οι «δικονομικές» Οδηγίες 89/665 - 92/13 - 2007/66 και ο Νόμος 3886/2010.
Θεωρία - Νομολογία. Επιμέλεια: Βαΐα Στεργιοπούλου
Παναγιώτης Δέγλερης

ISBN: 978-960-568-029-9, © 2013, Σελ.: XΙ +399, Τιμή: € 38,00

Αγορά - Περισσότερες πληροφορίες

Αντικείμενο του παρόντος βιβλίου είναι η θεωρητική ανάλυση, με πλούσιες νομολογιακές αναφορές για το περιεχόμενο και τον τρόπο εφαρμογής του Ν. 3886/2010 κατά το χρονικό διάστημα των τριών ετών που μεσολάβησε από την εφαρμογή του μέχρι σήμερα.
Η ύλη του βιβλίου είναι κατανεμημένη ως εξής:
Στην Εισαγωγή γίνεται αναφορά στις «δικονομικές» Οδηγίες 89/665/ΕΟΚ και 92/13/ΕΟΚ, ως και στη διαδρομή τους μέχρι σήμερα, με ιδιαίτερη έμφαση στην τροποποίησή τους από την Οδηγία 2007/66 και στην «ιστορία» ενσωμάτωσής τους στο ελληνικό δίκαιο.
Στη συνέχεια, στο Πρώτο Μέρος του βιβλίου, που αποτελεί και το μεγαλύτερο τμήμα αυτού, αναπτύσσονται διεξοδικά οι διατάξεις του Ν. 3886/2010. Η ανάπτυξη γίνεται με τη μορφή της κατ’ άρθρο θεωρητικής ανάλυσης, βασισμένης απόλυτα στα νομολογιακά πορίσματα του Συμβουλίου της Επικρατείας και των Διοικητικών Εφετείων της χώρας και με πολυπληθείς παραπομπές σε προσεκτικά επιλεγμένες δικαστικές αποφάσεις, αποσπάσματα των οποίων παρατίθενται υπό μορφή παραπομπών σε κάθε θέμα που αναλύεται. Άλλες δε σημαντικότερες παρατίθενται αυτούσιες στο τέλος κάθε επιμέρους κεφαλαίου.
Περαιτέρω ως ειδικότερο θέμα αναπτύσσεται στο Δεύτερο Μέρος του βιβλίου η «περιπέτεια» της θέσπισης του νέου παραβόλου ως προϋπόθεση του παραδεκτού της Αίτησης Ασφαλιστικών Μέτρων, με παράθεση της σχετικής νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας αναφορικά με την αμφισβήτηση της συνταγματικότητάς του, ως και τις επανειλημμένες τροποποιήσεις των διατάξεων που αφορούν τον τρόπο καταβολής του.
Τέλος ως Παράρτημα παρατίθενται κωδικοποιημένες τόσο οι Οδηγίες 89/665 και 92/13, όσο και ο Ν. 3886/2010, με σκοπό την ευχερέστερη αναδρομή του αναγνώστη στις διατάξεις τους, με τη μορφή που αυτές ισχύουν σήμερα.

Νομικά χρονικά
ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΑΝΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ κατά τον ΚΠολΔ

Αντώνιος Θεμ. Παπαθεοδώρου, Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου ε.τ.
ISBN: 978-960-568-036-7, © 2013, Σελ.: XVI + 232, Τιμή: € 35,00

Αγορά - Περισσότερες πληροφορίες

Η παρούσα μελέτη επιδιώκει τη μονογραφική προσέγγιση των θεμάτων, που αναδείχθηκαν κατά την εφαρμογή του θεσμού των πρόσθετων αναιρετικών λόγων (569 ΚΠολΔ).
Η ύλη του βιβλίου διαιρείται σε οκτώ κεφάλαια, που αναφέρονται στην ιστορική επισκόπηση της νομοθετικής εξέλιξης των λόγων αυτών, στη θεμελίωσή τους, στην ανάλυση των θετικών και αρνητικών διαδικαστικών προϋποθέσεων άσκησης, στον προσδιορισμό των ενεργητικών νομιμοποιούμενων διαδίκων, στην ακριβή οριοθέτηση της νομότυπης και εμπρόθεσμης άσκησης των λόγων αυτών και στη διεξαγωγή της αναιρετικής προδικασίας και της κύριας αναιρετικής διαδικασίας.
Ο σκοπός της μελέτης κατατείνει στη θεωρητική διερεύνηση, στη νομολογιακή ανάλυση, στη μεθοδική και εξαντλητική αντιμετώπιση και στην ορθή και προσήκουσα επίλυση των ζητημάτων, τα οποία προέκυψαν κατά τη διαδρομή της εφαρμογής του θεσμού.
Η ενημέρωση της βιβλιογραφίας, της νομολογίας και της νομοθεσίας εξικνείται μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου 2013.

Νομικά χρονικά
ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ

Ερμηνευτική συμβολή στα άρθρα 954 § 4 και 966 §§ 3-4 ΚΠολΔ
Παναγιώτης Γιαννόπουλος, Λέκτορας Νομικής Σχολής ΔΠΘ

ISBN: 978-960-568-043-5, © 2013, Σελ.: X+165, Τιμή: € 24,00

Αγορά - Περισσότερες πληροφορίες

Η χαλεπή οικονομική συγκυρία έχει δυστυχώς καταστήσει το δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης μέρος της οικονομικής καθημερινότητας. Στο κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο αυτό ιδιαίτερη βαρύτητα προσλαμβάνει αναγκαστικά η διαδικασία του πλειστηριασμού ιδίως σε ό,τι αφορά την περιγραφή του κατασχεθέντος και την εκτίμηση της αξίας του.
Η μελέτη εξετάζει την προβληματική των ενδίκων βοηθημάτων της ανακοπής διόρθωσης (954 § 4 ΚΠολΔ) και των αιτήσεων μείωσης-επανάληψης του πλειστηριασμού (966 §§ 3-4 ΚΠολΔ) που τυγχάνουν ευρύτατης εφαρμογής στη δικαστηριακή πρακτική.
Εξετάζονται η διαχρονική εξέλιξη των δύο ενδίκων βοηθημάτων από την περίοδο της Πολιτικής Δικονομίας του 1835 μέχρι σήμερα, τα ζητήματα των διαδικαστικών προϋποθέσεων αμφοτέρων και παράλληλα επιχειρείται η ένταξη των δογματικών θεμάτων που ανακύπτουν στο πλαίσιο της δικαστηριακής καθημερινότητας.

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved