Βιβλιοπαρουσιάσεις

Νομικά χρονικά
Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου

CD ROM - Έτη 1995 έως σήμερα - Ενοποιημένα λημματικά ευρετήρια - Επίκαιρες μελέτες - Γνωμοδοτήσεις - Νομολογία - Βιβλιογραφία

Αγορά - Περισσότερες πληροφορίες

Το έγκυρο επιστημονικό περιοδικό της Μακεδονικής Ένωσης Εμπορικού Δικαίου τώρα σε CD ROM, στην ηλεκτρονική σειρά νομικών εφαρμογών CODEX.

Νομικά χρονικά
Δίκαιο δημοσίων συμβάσεων προμηθειών

Νικόλαος Μαρκόπουλος, Εισηγητής ΣτΕ

ISBN: 978-960-301-858-9, © 2004, Σελ.: XXXVIII+848, Τιμή: 82,00 €

Αγορά - Περισσότερες πληροφορίες

Σκοπός του βιβλίου του Εισηγητή του Συμβουλίου της Επικρατείας κυρίου Ν. Μαρκόπουλου είναι, αφενός μεν, η παρουσίαση κωδικοποιημένης, της ισχύουσας νομοθεσίας που διέπει το ουσιαστικό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, αφετέρου δε, η ταξινόμηση και παράθεση κατ’ άρθρο της σχετικής νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ειδικότερα, το δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών παρουσιάζεται κατά τον τρόπο που διαρθρώνεται, σε επίπεδο εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές. Το Μέρος Α΄ του βιβλίου, περιλαμβάνει τη βασική εθνική νομοθεσία που διέπει τις δημόσιες προμήθειες (Ν. 2286/1995, Π.Δ 394/1996 κ.α), ειδικούς κανονισμούς προμηθειών με αυξημένο κοινωνικό και οικονομικό ενδιαφέρον (όπως αυτούς των Νοσοκομείων και των Ενόπλων Δυνάμεων), καθώς και όλο το πλέγμα των διατάξεων, που θέτουν περιορισμούς στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων σε φυσικά και νομικά πρόσωπα. Το Μέρος Β΄ του βιβλίου περιλαμβάνει το Ευρωπαϊκό δίκαιο που διέπει τις δημόσιες προμήθειες όπως ισχύει μετά την πρόσφατη αναθεώρησή του, ιδίως με την Οδηγία 2004/18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου του 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. Το Μέρος Γ΄ περιλαμβάνει το διεθνές δίκαιο προμηθειών και συγκεκριμένα το Ν. 2513/1997 με τον οποίο κυρώθηκε, η υπογραφείσα στα πλαίσια του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, συμφωνία του «Μαρακές» περί δημοσίων συμβάσεων προμηθειών. Τέλος το Μέρος Δ΄ περιλαμβάνει το δικονομικό πλαίσιο που διέπει τις σχετικές διαφορές.

Όσον αφορά στην παρουσίαση της νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σημειώνεται ότι, ύστερα από κάθε άρθρο, ακολουθεί θεματική ταξινόμηση και παράθεση της σχετικής νομολογίας. Ο αναγνώστης καθοδηγείται στην έρευνα του ζητήματος που τον ενδιαφέρει, από ένα αναλυτικό ευρετήριο περιεχομένων στην αρχή του βιβλίου καθώς και ένα εύχρηστο λημματικό ευρετήριο στο τέλος του. Το βιβλίο καλύπτει ένα σημαντικό κενό στην ελληνική βιβλιογραφία, ιδίως όσον αφορά στην ταξινόμηση και παρουσίαση του συνόλου της νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ενόψει δε της ραγδαίας αυξήσεως του αριθμού τόσο των συμβάσεων δημοσίων προμηθειών που συνάπτονται από τη Δημόσια Διοίκηση, όσο και των σχετικών δικαστικών διαφορών, το πόνημα αυτό αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για τον νομικό και επιχειρηματικό κόσμο.

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved