Ταχύτητα απονομής της δικαιοσύνης στην ποινική δίκη

Αδάμ Χ. Παπαδαμάκης,
Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ


H ποινική δίκη, ως μηχανισμός πραγμάτωσης του ποινικού συστήματος στο πλαίσιο προκαθορισμένης αλληλουχίας πράξεων, οριοθετείται από μία σειρά δικονομικών τύπων, οι οποίοι εν δυνάμει καθορίζουν και την πρόοδό της. Πρόκειται για προστατευτικούς δικονομικούς τύπους με καθολική αξία και σημασία που χωρίς να καταργούν την ανάγκη επιτάχυνσης...

νομολογία (ποινικά)

Αριθμός απόφασης: ΣτΕ Ολ. 3/2016-

Έκτακτη εισφορά ν. 3845/2010 και συνταγματική προστασία κεφαλαίων εξωτερικού.
περισσότερα

νομολογία (διοικητικά)

Αριθμός απόφασης: ΣτΕ 1085/2016 Α’

Αστική αρχή του Δημοσίου και η γενική αρχή συνυπολογισμού ωφέλειας και ζημίας.
περισσότερα

νομολογία (πολιτικά)

Αριθμός απόφασης: ΑΠ 366/2016Τμήμα A1’

Η αντίθεση της διαιτητικής απόφασης στην ΑΚ 281 δεν συνιστά λόγο ακύρωσης της απόφασης κατά το άρθρο 897 εδ. 6.
περισσότερα
νομοθεσία
ΝΟΜΟΣ 4412/2016, ΦΕΚ 8.8.2016, Τεύχος Α΄, Φύλλο 147
Δημόσιες συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών. (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
περισσότερα
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved