Νομοθεσία

ΝΟΜΟΣ 4514/2018, ΦΕΚ 30.1.2018, Τεύχος Α΄, Φύλλο 14

Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ 4469/2017, ΦΕΚ 03.05.2017, Τεύχος Α΄, Φύλλο 62

Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις.

Π.Δ. 1/2017, ΦΕΚ 17.1.2017 Τεύχος Α΄, Φύλλο 2

Οργανισμός της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφο-ριών (Ε.Υ.Π.).

ΝΟΜΟΣ 4509/2017, ΦΕΚ 22.12.2017, Τεύχος Α΄, Φύλλο 201

Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις.(: τροποποίηση ΠΚ, ΚΠοινΔ, μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής, συναινετικό διαζύγιο, τροποποίηση άρθρ. 686 ΚΠολΔ, αλλοδαποί, τροποποίηση ΚΔΔ, ναρκω-τικά, τροποποίηση Κώδ.Συμβ., Δικηγ., Οργαν. Δικαστηρίων, Δημ. υπάλληλοι, ΑΔΑΕ, Ευρωπαϊκή Διαταγή Δέσμευσης Λογαριασμού, εφάπαξ βοήθημα Μετοχικού Ταμείου, ΕΦΚΑ, Φαρμα-κεία, ΦΠΑ κ.λπ.).

Π.Δ. 10/2017, ΦΕΚ 1.3.2017 Τεύχος Α΄, Φύλλο 23

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας.

ΝΟΜΟΣ 4513/2018, ΦΕΚ 23.1.2018, Τεύχος Α΄, Φύλλο 9

ΝΟΜΟΣ 4513/2018, ΦΕΚ 23.1.2018, Τεύχος Α΄, Φύλλο 9

Π.Δ. 19/2017, ΦΕΚ 17.3.2017 Τεύχος Α΄, Φύλλο 33

Εγγραφή της υπόθεσης στο ηλεκτρονικό πινάκιο, καταχώριση της διάταξης στο ηλεκτρονικό βιβλίο διατάξεων και ηλεκτρονική ενημέρωση των διαδίκων, κατά το άρθρο 237 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved