Νομοθεσία

Ν. 3965/2011 (ΦΕΚ Α΄ 113/18.5.2011)

Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις

Π.Δ. 33/2011 (ΦΕΚ Α΄ 83/14.4.2011)

Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο ν. 3908/2011

N. 3984/2011 (ΦΕΚ Α΄ 150/27.6.2001)

Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις

Ν. 3949/2011 (ΦΕΚ Α΄ 74/11.4.2011)

Κύρωση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Αναστολή των πλειστηριασμών από πιστωτικά ιδρύματα και άλλους πιστωτές»

Π.Δ. 35/2011 (ΦΕΚ Α΄ 88/19.4.2011)

Τρόπος υπολογισμού της ιδίας συμμετοχής του επενδυτή και καταβολής της ενίσχυσης για τις επενδύσεις που υπάγονται στο ν. 3908/2011

N. 3982/2011 (ΦΕΚ Α΄ 143/17.6.2011)

Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις

Ν. 3961/2011 (ΦΕΚ Α΄ 97/29.4.2011)

«Τροποποίηση του ν. 3126/2003 για την ποινική ευθύνη των Υπουργών και άλλες διατάξεις»

Π.Δ. 68/2011 (ΦΕΚ Α΄ 153/1.7.2011)

Ρυθμίσεις για την πρόσβαση στο επάγγελμα του δικαστικού επιμελητή και την άσκησή του, σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 3 του ν. 3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων»

Ν. 3948/2011 (ΦΕΚ Α΄ 71/5.4.2011)

Προσαρμογή των διατάξεων του εσωτερικού δικαίου προς τις διατάξεις του Καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου που κυρώθηκε με το ν. 3003/2002 (Α΄ 75)

N. 3979/2011 (ΦΕΚ Α΄ 138/16.6.2011)

Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις

Ν. 3985/2011 (ΦΕΚ Α΄ 151/1.7.2011)

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015

Π.Δ. 50/2011 (ΦΕΚ Α΄ 117/23.5.2011)

Κατανομή οργανικών θέσεων δικαστικών λειτουργών των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων του Κράτους

Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ Α΄ 152/1.7.2011)

Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015

N. 3978/2011 (ΦΕΚ Α΄ 137/16.6.2011)

Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Υπηρεσιών και Προμηθειών στους τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2009/81/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Ν. 3959/2011 (ΦΕΚ Α΄ 93/20.4.2011)

Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved