Νομοθεσία

ΝΟΜΟΣ 3945/2011/ ΦΕΚ 05.04.2011, Τεύχος Α΄, Φύλλο 68

Κύρωση της από 8 Ιανουαρίου 2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου "Αναστολή προθεσμιών και εργασιών του Διοικητικού Πρωτοδικείου και του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών" και άλλες διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ 3944/2011/ ΦΕΚ 05.04.2011, Τεύχος Α΄, Φύλλο 67

Τροποποίηση του ν. 2168/1993, εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2008/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 "για την τροποποίηση της Οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής όπλων" και άλλες διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ 3943/2011/ΦΕΚ 31.03.2011, Τεύχος Α΄, Φύλλο 66

Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών.

15.04.2011/ Ψηφισθέν Σχέδιο Νόμου

Τροποποίηση του ν. 3126/2003 για την ποινική ευθύνη των Υπουργών και άλλες διατάξεις.

12.04.2011/ Ψηφισθέν Σχέδιο Νόμου

Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού.

ΝΟΜΟΣ 3938/2011/ΦΕΚ 31.03.2011, Τεύχος Α΄, Φύλλο 61

Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις.

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved