Νομολογία - ποινικά

Στην περίπτωση εκδόσεως ή αποδοχής εικονικών φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτη συναλ-λαγή, που χρησιμοποιήθηκαν για τη συντέλεση παραβάσεων φοροδιαφυγή υπάρχει φαινομενική κατ’ ιδέα συρροή και ο δράστης τιμωρείται μόνο για την τελευταία, ως αυτουργός ή συμμέτοχος, απορρο-φωμένης από εκείνη (φοροδιαφυγή) της πράξεως της εκδόσεως ή αποδοχής εικονικών φορολογικών στοιχείων. Η ρύθμιση του άρ. 66 παρ. 5 Ν. 4174/2013 είναι επιεικεστέρα, κατά την έννοια του άρ. 2 παρ. 1 ΠΚ, της προϊσχύσασας του άρ. 19 παρ. 1 και 4 Ν. 2523/1997, αφού πλέον η έκδοση ή η απο-δοχή εικονικών και πλαστών φορολογικών στοιχείων απορροφάται φαινομενικώς κατ’ ιδέαν από την πράξη της φοροδιαφυγής και δεν τιμωρείται αυτοτελώς. Αναιρείται εν μέρει λόγω εσφαλμένης ερμη-νείας και εφαρμογής του άρ. 82 παρ. 1 ΚΠΔ η καταδικαστική απόφαση, επειδή επιτρέπεται η μετατρο-πή της ποινής της πενταετούς κάθειρξης καθώς και της συνολικής ποινής που σχηματίζεται με ποινή βάση την πενταετή κάθειρξη.
Άρθρα 2 παρ. 1 ΠΚ, 84 παρ. 1 ΠΚ, 19 παρ. 1, 4 Ν. 2523/1997, 66 παρ. Ν. 4174/2013.
περισσότερα

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved