Νομολογία - πολιτικά

Η διάταξη του άρθρου 48 παρ. 3 του ν.δ. 496/1974, που θεσπίζει διετή παραγραφή για τις αξιώσεις των υπαλλήλων ΝΠΔΔ, που συνδέονται με αυτά με σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, οι οποίες προέρχονται από καθυστερούμενες αποδοχές ή άλλες κάθε φύσεως απολαβές ή αποζημιώσεις από αδικαιολόγητο πλουτισμό, δεν αντίκειται προς την κατά το άρθρο 4 παρ. 1 του Σ αρχή της ισότητας, ούτε προς τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 1 ΕΣΔΑ και 1 του ΠΠΠΕΣΔΑ.

Άρθρα: 48 παρ. 3 ν.δ. 496/1974, 4 παρ. 1 Σ, 6 παρ. 1 ΕΣΔΑ, 1 ΠΠΠΕΣΔΑ
περισσότερα

Για να είναι ορισμένη η αγωγή με την οποία διώκεται η προσωπική κράτηση εμπόρου για εμπορικές απαιτήσεις δεν είναι αναγκαίο να διαλαμβάνεται στο δικόγραφό της ότι ο εναγόμενος, παρόλο που έχει τη δυνατότητα, δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, αλλά απόκειται στον εναγόμενο να ισχυρισθεί και να αποδείξει ότι η μη εκπλήρωση οφείλεται αποκλειστικά σε αδυναμία του.

Άρθρα: 216 στοιχ. α΄, 338, 1047 παρ. 1 ΚΠολΔ, 28 παρ. 1 Σ, 11 Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα
περισσότερα

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved