Νομολογία - πολιτικά

Δικαιώματα αγοραστή σε περιπτώσεις ευθύνης του πωλητή για πραγματικό ελάττωμα ή έλλειψη συνομολογηθείσης ιδιότητας. Προϋποθέσεις άσκησης των σχετικών δικαιωμάτων του αγοραστή. Πώς ασκείται το δικαίωμα του αγοραστή για αντικατάσταση του πράγματος. Πότε δεν είναι δυνατή η εφαρμογή του δικαιώματος για την αντικατάσταση του πράγματος
Άρθρα: 513, 522, 534, 535, 540 ΑΚ, όπως τα τρία τελευταία έχουν αντικατασταθεί με το άρθρο 1 του ν. 3043/2002, και 289 και 290 ΑΚ
περισσότερα

Η απόφαση που δέχεται την έφεση ισχύει και υπέρ των ομοδίκων που δεν άσκησαν έφεση, εφόσον δεν αποδέχθηκαν την πρωτόδικη απόφαση. Πρόκειται περί επεκτάσεως των ορίων του δεδικασμένου και όχι περί πλασματικής αναγνώρισης της ιδιότητας του διαδίκου στους μη εκκαλέσαντες. Δεν είναι απαραίτητο να διαλαμβάνεται στην απόφαση του Εφετείου σχετική διάταξη υπέρ του μη εκκαλέσαντος αλλά ωφελούμενου διαδίκου. Αποδοχή απόφασης. Πότε υπάρχει.
Άρθρα: 537, 325, 329, 919, 920, 294, 297, 298, 299 και 933 ΚΠολΔ
περισσότερα

Πλειστηριασμός ακινήτου. Διατυπώσεις. Ανακοπή που αφορά την εγκυρότητα των πράξεων εκτέλεσης. Χρόνος άσκησης. Πότε είναι αναγκαία η επίκληση και απόδειξη δικονομικής βλάβης. Επίδοση εγγράφου που αφορά εκκρεμή δίκη. Πού πρέπει να γίνεται.
Άρθρα: 999 παρ. 4, 934 παρ. ιβ', 120, 119 παρ. 3 ΚΠολΔ
περισσότερα

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved