Νομολογία - διοικητικά

(ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 - ÔÅÕ×ÏÓ 57) Αριθμός απόφασης: ΣτΕ 501/2009 Τμήμα: Τμήμα Β΄ Πρόεδρος: Δ. Κωστόπουλος, Σύμβουλος Εισηγητής: Ε. Σταυρουλάκη, Πάρεδρος
Αποφάσεις Νομαρχιακού Συμβουλίου με κανονιστικό περιεχόμενο• η δημοσίευσή τους με ανάρτηση ολοκλήρου του κειμένου τους σε εμφανές μέρος του καταστήματος της Νομαρχιακής Αυτοδιοικήσεως συνιστά πρόσφορο τρόπο γνωστοποιήσεως του περιεχομένου τους. Άσκηση αίτησης θεραπείας κατά κανονιστικής πράξεως δεν νοείται· η αίτηση ανάκλησης αποφάσεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου δεν είναι προσφυγή του άρθρου 68 παρ. 6 του π.δ. 30/1996, εφόσον δεν ασκήθηκε εντός της προς τούτο τασσομένης δεκαπενθήμερης προθεσμίας από τη δημοσίευση των εν λόγω αποφάσεων, αλλά επέχει θέση απλής αιτήσεως θεραπείας κατ’ αυτών· απαράδεκτη η ένδικη αίτηση ακύρωσης ως στρεφόμενη κατά μη εκτελεστής πράξης.
Άρθρα: 55, 68 παρ. 6 π.δ. 30/1996, 24 παρ. 1 ν. 2690/1999
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Επειδή το Σύνταγμα επιβάλλει να δημοσιεύεται πλήρως το περιεχόμενο όχι μόνο των τυπικών νόμων αλλά και όλων των διοικητικών πράξεων που έχουν κανονιστικό περιεχόμενο. Εξ άλλου, ο ν. 301/1976 (Α΄ 91) επιβάλλει να δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως όλες οι κανονιστικές πράξεις, για τις οποίες δεν προβλέπεται με ειδική διάταξη δημοσίευσή τους με άλλον τρόπο, ο οποίος να προσιδιάζει στο αντικείμενο και στον χαρακτήρα της επιχειρουμένης ρυθμίσεως.
Κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 55 του π.δ. 30/1996, προκειμένου να αποκτήσουν νόμιμη υπόσταση οι κανονιστικές αποφάσεις του Νομαρχιακού Συμβουλίου, απαιτείται, ως συστατικός τύπος, δημοσίευσή τους, συντελούμενη με την ανάρτηση ολοκλήρου του κειμένου τους σε εμφανές μέρος του καταστήματος της Νομαρχιακής Αυτοδιοικήσεως, για τη δημοσίευση δε αυτή συντάσσεται σχετικό αποδεικτικό από υπάλληλο της Νομαρχιακής Αυτοδιοικήσεως. Η κατά τα ανωτέρω δημοσίευση των κανονιστικών αποφάσεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου συνιστά πρόσφορο τρόπο γνωστοποιήσεως του περιεχομένου τους γι’ αυτούς, στους οποίους αφορούν.
Ενόψει και της διατάξεως του άρθρου 24 παρ. 1 του κυρωθέντος με το ν. 2690/1999 (Α΄ 45) Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, η οποία προβλέπει την υποβολή αιτήσεως θεραπείας κατ’ ατομικής διοικητικής πράξεως, δεν νοείται αίτηση θεραπείας κατά κανονιστικής πράξεως, δεδομένου ότι η Διοίκηση, ελεύθερη να προβαίνει σε κανονιστική ρύθμιση, δεν υποχρεούται να την τροποποιήσει ή να την ανακαλέσει. Επομένως, πράξη απορρίπτουσα τέτοιου είδους αίτηση δεν δύναται να έχει εκτελεστό χαρακτήρα.
Η αίτηση ανάκλησης αποφάσεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου δεν είναι προσφυγή του άρθρου 68 παρ. 6 του π.δ. 30/1996, εφόσον δεν ασκήθηκε εντός της προς τούτο τασσομένης δεκαπενθήμερης προθεσμίας από τη δημοσίευση των εν λόγω αποφάσεων, αλλά επέχει θέση απλής αιτήσεως θεραπείας κατ’ αυτών.
Επειδή, η …/2005 αίτηση του αιτούντος περί ανακλήσεως των …/2000 και …/2003 αποφάσεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοικήσεως […] επέχει θέση απλής αιτήσεως θεραπείας κατά των ως άνω κανονιστικών αποφάσεων, εφ’ όσον αφ’ ενός τιτλοφορείται ως τέτοια από τον ίδιο τον αιτούντα αφ’ ετέρου δεν μπορεί, εν πάση περιπτώσει, να ερμηνευθεί ως η ρητώς προβλεπομένη από την παρατεθείσα στη σκέψη 7 διάταξη του άρθρου 68 παρ. 6 του π.δ/τος 30/1996 προσφυγή, εφ’ όσον δεν ασκήθηκε εντός της προς τούτο τασσομένης δεκαπενθήμερης προθεσμίας από τη δημοσίευση των εν λόγω αποφάσεων. Επομένως, η υπό κρίση αίτηση, καθ’ ο μέρος στρέφεται κατά της σιωπηρής απορρίψεως από τη Διοίκηση του ως άνω αιτήματος του αιτούντος, είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη, δεδομένου ότι, κατά τα εκτεθέντα στην προηγουμένη σκέψη, βάλλει κατά μη εκτελεστής πράξεως, η δε άσκηση της ως άνω αιτήσεως θεραπείας ουδόλως διέκοψε την προθεσμία της αιτήσεως ακυρώσεως κατά των εν λόγω κανονιστικών αποφάσεων.

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved