Νομολογία - διοικητικά

(ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 - ÔÅÕ×ÏÓ 95) Αριθμός απόφασης: ΣτΕ 351/2018 Τμήμα: ΣΤ' Πρόεδρος: Αθ. Ράντος, Αντιπρόεδρος Εισηγητής: Β. Αραβαντινός, Σύμβουλος
Η έκθεση απόψεων δεν αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο για πραγματικά περιστατικά, αλλά περιέχει τις απόψεις του Ελληνικού Δημοσίου επί της ανακοπής του αντιδίκου του κατά προγράμματος πλειστη-ριασμού ακινήτου, ενώ, σε κάθε περίπτωση, απαραδέκτως το Ελληνικό Δημόσιο επικαλείται το πρώ-τον με την αίτηση αναιρέσεως έγγραφο της ΔΟΥ Ι΄ Αθηνών προς τη ΔΥΟ Θ΄ (ήδη Ε΄) Αθηνών από την οποία αποδεικνυόταν, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, ότι νομίμως επισπεύσθηκε η εκτέλεση από τον Προϊστάμενο της Ε΄ ΔΟΥ Αθηνών, χωρίς να προβάλλει αν και με ποιο δικόγραφο το είχε θέσει υπόψη του Διοικητικού Πρωτοδικείου.
Άρθρα 2, 19, 41 παρ. 1 ΚΕΔΕ, 11, 19 Ν. 2362/1995.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

6. Επειδή, στην κρινομένη υπόθεση, από την αναιρεσιβαλλομένη απόφαση και τα λοιπά διαδικαστικά έγγραφα προκύπτουν τα εξής: Με την 5343/28-5-1993 έκθεση κατάσχεσης δικαστικού επιμελητή κατασχέθηκε, μετά παραγγελία του Προϊσταμένου της ΔΟΥ Ι΄ Αθηνών, το Β-1 διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου πολυκατοικίας που βρίσκεται στην οδό …, στη συνοικία Πετράλωνα του Δήμου Αθηναίων, επιφάνειας 88.90 τ.μ., ιδιοκτησίας του ήδη αναιρεσίβλητου, για την είσπραξη χρεών αυτού προς το Ελληνικό Δημόσιο ποσού 24.259,71 ευρώ, πλέον προσαυξήσεων. Η αξία του ακινήτου καθορίστηκε με την 5991/2006 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, μετά από διόρθωση του 19482/245/2006 προγράμματος πλειστηριασμού του Προϊσταμένου της ΔΟΥ Ε΄ Αθηνών, σε 100.000 ευρώ και η τιμή της πρώτης προσφοράς σε 80.000 ευρώ. Στη συνέχεια εκδόθηκε το 8353/14-5-2007 πρόγραμμα πλειστηριασμού ακινήτου του Προϊσταμένου της ΔΟΥ Ε΄ Αθηνών, κατά του οποίου ο αναιρεσίβλητος άσκησε ανακοπή, προβάλλοντας μεταξύ άλλων, ότι η προσβαλλόμενη πράξη εκδόθηκε από αναρμόδιο όργανο. Με την 4703/2007 απόφασή του το Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών έκανε δεκτή την ανακοπή και ακύρωσε το ως άνω πρόγραμμα αναγκαστικού πλειστηριασμού για το λόγο ότι ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ Ε΄ Αθηνών, που εξέδωσε το πρόγραμμα πλειστηριασμού ήταν αναρμόδιο όργανο για την έκδοση της προσβαλλόμενης πράξης εκτέλεσης, δεδομένου ότι η παραγγελία κατάσχεσης είχε δοθεί από τον Προϊστάμενο της ΔΟΥ Ι΄ Αθηνών. Κατά της τελευταίας αυτής αποφάσεως το Ελληνικό Δημόσιο άσκησε έφεση, με την οποία προέβαλε ότι νομίμως επισπεύστηκε ο επίδικος πλειστηριασμός από τον Προϊστάμενο της Ε΄ ΔΟΥ Αθηνών, διότι τα χρέη του αναιρεσίβλητου, τα οποία είχαν βεβαιωθεί από την Ι΄ ΔΟΥ Αθηνών, παρελήφθησαν μαζί με το φάκελο όλων των ληφθέντων μέτρων από την Ε΄ ΔΟΥ Αθηνών, δυνάμει του 14/1996 πρωτόκολλου παράδοσης και παραλαβής χρεών. Η έφεση αυτή απορρίφθηκε με την –ήδη αναιρεσιβαλλόμενη– 534/2009 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. Ειδικότερα, με την απόφαση αυτή έγινε δεκτό ότι εφόσον το Ελληνικό Δημόσιο δεν προσκόμισε το επικαλούμενο πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής, με το οποίο τα χρέη του ήδη αναιρεσίβλητου μεταφέρθηκαν από την ΔΟΥ Ι΄ Αθηνών, στην οποία είχαν βεβαιωθεί ταμειακώς και ο Προϊστάμενος της οποίας είχε δώσει και την παραγγελία κατάσχεσης του ακινήτου, στην ΔΟΥ Ε΄ Αθηνών, αναρμοδίως το πρόγραμμα πλειστηριασμού του κατασχεθέντος ακινήτου εκδόθηκε από τον Προϊστάμενο της ΔΟΥ Ε΄ Αθηνών, δεδομένου ότι αρμόδιο όργανο για την έκδοση προγράμματος πλειστηριασμού κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ είναι ο Προϊστάμενος της επισπεύδουσας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας.


7. Επειδή, με την υπό κρίση αίτηση προβάλλεται ότι το Διοικητικό Πρωτοδικείο δεν έλαβε υπόψη τα 21322/30-11-2006 και 21323/30-11-2006 έγγραφα έκθεσης απόψεων του Προϊσταμένου της Ε΄ΔΟΥ Αθηνών, καθώς και το 13619/08-07-1997 έγγραφο της ΔΟΥ Ι΄ Αθηνών προς τη ΔΟΥ Θ΄ (ήδη Ε΄) Αθηνών, από τα οποία αποδεικνυόταν ότι νομίμως επισπεύσθηκε η εκτέλεση από τον Προϊστάμενο της Ε΄ ΔΟΥ Αθηνών, και επομένως, η αναιρεσιβαλλομένη απόφαση πρέπει να αναιρεθεί λόγω πλημμελούς αιτιολογίας, εσφαλμένης εκτίμησης των αποδείξεων και μη λήψης υπόψη ουσιωδών ισχυρισμών που προέβαλε το Ελληνικό Δημόσιο. Όπως, όμως, προκύπτει από την αναιρεσιβαλλομένη απόφαση, το Διοικητικό Πρωτοδικείο απέρριψε ως αναπόδεικτο τον ισχυρισμό του Ελληνικού Δημοσίου περί αρμοδιότητας του Προϊσταμένου της Ε΄ ΔΟΥ Αθηνών, για το λόγο ότι το Δημόσιο δεν προσκόμισε το επικληθέν από το ίδιο υπ’ αριθμ. 14/1996 πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής. Η ως άνω κρίση του Διοικητικού Πρωτοδικείου είναι νομίμως και επαρκώς αιτιολογημένη, τα δε περί του αντιθέτου προβαλλόμενα με τον ως άνω λόγο αναιρέσεως πρέπει να απορριφθούν, προεχόντως διότι πλήττουν την αναιρετικώς ανέλεγκτη εκτίμηση των αποδείξεων από το Διοικητικό Πρωτοδικείο. Εξάλλου, η έκθεση απόψεων δεν αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο για πραγματικά περιστατικά, όπως αβασίμως προβάλλεται, αλλά περιέχει τις απόψεις του Ελληνικού Δημοσίου επί της ανακοπής του αντιδίκου του (πρβλ. ΣτΕ 1125/2010, 728/2005), ενώ, σε κάθε περίπτωση, απαραδέκτως το Ελληνικό Δημόσιο επικαλείται το πρώτον με την αίτηση αναιρέσεως το 13619/08-07-1997 έγγραφο της ΔΟΥ Ι΄ Αθηνών προς τη ΔΟΥ Θ΄ (ήδη Ε΄) Αθηνών, χωρίς να προβάλλει αν και με ποιο δικόγραφο το είχε θέσει υπόψη του Διοικητικού Πρωτοδικείου.

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved