Βιβλιοπαρουσιάσεις

Νομικά χρονικά
Η προστατευτική λειτουργία των ατομικών δικαιωμάτων κατά τη νομολογία του ΕΔΔΑ

Συγγραφέας: Ζολώτας Τριαντάφυλλος

Αγορά - Περισσότερες πληροφορίες

Σκοπός της παρούσας μονογραφίας είναι, αφού παρουσιάσει τη σχετική νομολογία των δικαιοδοτι-κών οργάνων της Σύμβασης, να εντοπίσει το θεμέλιο της προστατευτικής λειτουργίας των ατομικών δικαιωμάτων που αναγνωρίζει η ΕΣΔΑ, καθώς και τις πηγές και τις μορφές κινδύνου που την ενεργο-ποιούν, να εξειδικεύσει το περιεχόμενο και τους αποδέκτες των προστατευτικών υποχρεώσεων και ιδίως να αναλύσει τη μέθοδο και τα κριτήρια βάσει των οποίων ελέγχονται τυχόν παραβιάσεις τους. Τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγει η έρευνα της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, αν και παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την ελληνική θεωρία και πράξη ήδη λόγω της αυθεντίας του ερμηνευτικού δεδικασμένου που απορρέει από τις αποφάσεις του Στρα-σβούργου, αξιοποιούνται περαιτέρω για να μελετηθεί συνοπτικά, στο επίμετρο του έργου, η θέση της προστατευτικής λειτουργίας των συνταγματικών δικαιωμάτων στην ελληνική έννομη τάξη. Ειδικότερα, εξετάζεται αν η ανάλυση των σχετικών ζητημάτων με κύριο μεθοδολογικό εργαλείο την κατασκευή της τριτενέργειας είναι επαρκής θεωρητικά ή αν, αντίθετα, η μεγαλύτερη ενασχόληση με την έννοια των υποχρεώσεων προστασίας και η περαιτέρω επεξεργασία της δεν αποτελεί σχολαστικισμό, αλλά μπο-ρεί να έχει πρακτικό αντίκρισμα και μάλιστα ακόμα και πέραν του πεδίου της νομικής δογματικής.

Νομικά χρονικά
Κανονισμός (ΕΚ) 1393/2007 - Κανονισμός Επιδόσεων - Κατ' άρθρο Ερμηνεία

Κατ’ άρθρο ερμηνεία.

Σειρά: ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ/ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ - τ. 2. Διευθυντές Σειράς: Πάρις Αρβανιτάκης, Καθηγητής Πολιτικής Δικονομίας Α.Π.Θ., Ευάγγελος Βασιλακάκης, Καθηγητής Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου Α.Π.Θ.

Συλλογικό Έργο

Αγορά - Περισσότερες πληροφορίες

Ο Κανονισμός (ΕΚ) 1393/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την επίδοση και κοινοποίηση δικαστικών και εξώδικων πράξεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις αποτελεί το σημαντικότερο και συχνότερα εφαρμοζόμενο στην πράξη νομοθετικό κείμενο του ευρωπαϊκού δικονο-μικού δικαίου. Η εφαρμογή του εκτείνεται κατ’ ουσίαν σε κάθε ιδιωτικού δικαίου διαφορά διασυνορια-κού χαρακτήρα εντός της ΕΕ. Το γεγονός αυτό έχει δημιουργήσει μια εξαιρετικά πλούσια νομολογία τόσο στο επίπεδο του ΔΕΚ/ΔΕΕ όσο και στο επίπεδο των εθνικών δικαστηρίων, και των ημεδαπών, η συστηματική προσέγγιση της οποίας παρουσιάζεται επιτακτική και αναγκαία. Τον σκοπό αυτόν ακρι-βώς επιτελεί η κατ’ άρθρο παρουσίαση του Κανονισμού 1393/2007. Η ερμηνεία έχει προεχόντως πρακτικό προσανατολισμό. Η προσέγγιση της νομολογίας γίνεται στο έργο ενδελεχώς, ώστε να κατα-δειχθεί η συμβατότητά της με τις επιλογές του ευρωπαίου νομοθέτη, καθώς τα δικαστήριά μας ήταν για μακρύ χρόνο πριν από την εισαγωγή του Κανονισμού συνηθισμένη στις όχι πάντοτε ανάλογες λύ-σεις της τότε αποκλειστικά ισχύουσας και ακόμη εφαρμοζόμενης εκτός Ε.Ε. ομότιτλης Σύμβασης της Χάγης του 1965 για τις επιδόσεις στην αλλοδαπή (ν. 1334/1983).

Νομικά χρονικά
Δημόσιες Συμβάσεις - Ερμηνεία Κατ΄άρθρο

Νόμοι 4412/2016 και 4413/2013. Διεύθυνση έκδοσης: Χριστιανός Βασίλειος Α., Καθηγητής Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νομική Σχολή Αθηνών, Πανάγος Θεόδωρος Κ., Δικηγόρος ΔΝ, Επισκ. Καθηγητής Δικαίου Ενέργειας Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

Συγγραφέας: Κώτσηρας Γεώργιος Α., Παλιού Ελίνα Π., Πανάγος Θεόδωρος Κ., Σπηλιοπούλου Βασιλική Ν., Φωτέας Σωτήριος Π., Χριστιανός Βασίλειος Α.

Αγορά - Περισσότερες πληροφορίες

Μετά τη μεταφορά στην ελληνική έννομη τάξη των νέων οδηγιών 2014/23/ΕΕ, 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ μέσω των νόμων 4412/2016 και 4413/2016 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, προέκυψε η ανάγκη για ένα εύχρηστο, περιεκτικό και κατατοπιστικό «εργαλείο», το οποίο θα επικουρεί το νομικό, τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης, τους επιχειρηματίες, καθώς και όλους τους εμπλεκομένους στον ανωτέρω τομέα, κατά την ερμηνεία και την εφαρμογή του δικαίου περί δημοσίων συμβάσεων στη χώρα μας. Τούτο κατέστη επιτακτικότερο λόγω της διάσπαρτης, πολυσχιδούς και πολύπλοκης εθνικής νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις που προκαλεί ανασφάλεια δικαίου και είναι αισθητή σε όλους τους συμμετέχοντες στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Η κατ’ άρθρο ερμηνεία των δημοσίων συμβάσεων φιλοδοξεί να προσφέρει κωδικοποιημένη καταγραφή των διατάξεων των νόμων, συνοπτικό σχολιασμό τους, λαμβάνοντας υπόψη και τις αντίστοιχες διατάξεις των οδηγιών, ειδική βιβλιογραφία και αρθρογραφία, καθώς και επισκόπηση της σημαντικότερης εθνικής και ενωσιακής νομολογίας, που αφορούν την ερμηνεία των σχετικών διατάξεων.

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved