Βιβλιοπαρουσιάσεις

Νομικά χρονικά
Κτηματολογικές εγγραφές

Η διόρθωση των πρώτων ανακριβών εγγραφών μετά το Ν. 3481/2006. Θεωρία - Νομολογία - Υποδείγματα

Γιώργος Μαγουλάς, Δικηγόρος
ISBN: 978-960-445-184-5, © 2007, Σελ.: 278, Τιμή: 35,00 €

Αγορά - Περισσότερες πληροφορίες

Με τη μονογραφία αυτή επιχειρείται μία πρώτη προσέγγιση των διατάξεων του νόμου 2664/1998 που αφορούν στη διόρθωση των πρώτων ανακριβών κτηματολογικών εγγραφών, οι οποίες αποτελούν και τον πυρήνα του νόμου που έχει άμεση σχέση με τη δικηγορική και δικαστική πρακτική, λαμβάνοντας υπόψη τη νομολογία που έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα για την ερμηνεία των διατάξεων αυτών από τους κτηματολογικούς δικαστές.
Το βιβλίο χωρίζεται σε τρία μέρη: Στο πρώτο μέρος γίνεται η ερμηνευτική προσέγγιση των διατάξεων που έχουν σχέση με τη διόρθωση των πρώτων ανακριβών κτηματολογικών εγγραφών με επαγωγικό τρόπο, ώστε ο αναγνώστης να έχει μία ολοκληρωμένη εικόνα για τη διαδικασία διόρθωσης των ανακριβών εγγραφών, είτε δικαστικώς είτε εξωδικαστικώς, ανάλογα με τη φύση της ανακριβούς εγγραφής. Στο τέλος κάθε κεφαλαίου παρατίθενται οι δικαστικές αποφάσεις που έχουν δημοσιευτεί για το συγκεκριμένο θέμα, πολλές από τις οποίες δεν είναι δημοσιευμένες σε νομικά περιοδικά ή σε τράπεζες νομικών πληροφοριών.
Στο δεύτερο μέρος παρατίθενται υποδείγματα αιτήσεων και αγωγών για δικαστική και εξωδικαστική διόρθωση των ανακριβών εγγραφών, για όλες τις περιπτώσεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις.
Τέλος, στο τρίτο μέρος παρατίθεται το κείμενο του βασικού νόμου 2664/1998, κωδικοποιημένου σε ενιαίο κείμενο, με ενσωματωμένες τις –σημαντικές - τροποποιήσεις των ν. 3127/2003 και 3481/2006, ώστε να είναι προσιτό στον αναγνώστη.
Ένα βιβλίο με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς τα ζητήματα που πραγματεύεται αφορούν σε ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού και απαιτούν άμεσες λύσεις, αφού ενδεχόμενη αδράνεια μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια ενός συνταγματικώς κατοχυρωμένου δικαιώματος, όπως είναι αυτό της ιδιοκτησίας.

Νομικά χρονικά
Το έννομο συμφέρον και η προθεσμία στις πολεοδομικές διαφορές

Πρόλογος Γλυκερίας Π. Σιούτη

Δημήτρης Κ. Μέλισσας, Αν. Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου

ISBN: 978-960-445-175-3, © 2007, Σελ.: ΧΙΧ+112, Τιμή: 18,00 €

Αγορά - Περισσότερες πληροφορίες

Η πολεοδομία, το περιβάλλον και η χωροταξία, ως γνωστόν, συνιστούν μια αδιάρρηκτη ενότητα. Ως εκ τούτου, αρκετές σκέψεις που πλαισιώνουν την παρατεθείσα σ' αυτή τη μελέτη νομολογία άπτονται τόσο του δικαίου του περιβάλλοντος όσο και του δικαίου της χωροταξίας.
Η ερμηνεία των εννοιών του εννόμου συμφέροντος και της προθεσμίας ενδιαφέρει ασφαλώς κάθε πολίτη, που βλάπτεται από την πολεοδομική πράξη και επιδιώκει την παροχή δικαστικής προστασίας, καθώς και τον πολίτη που ωφελείται από προσβαλλόμενη απόφαση και θα ασκήσει υπέρ αυτής παρέμβαση. Το έννομο συμφέρον και η προθεσμία στις πολεοδομικές διαφορές ενδιαφέρει, επομένως, έναν ευρύ κύκλο πολιτών, που τους αφορά η «οικοδομή» και η πολεοδόμηση γενικότερα.
Η μελέτη είναι ενδελεχής και εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, προπάντων δε χρησιμότατη για το νομικό κόσμο, ερευνητές και εφαρμοστές του δικαίου. Πέρα από το θεωρητικό ενδιαφέρον που παρουσιάζει, αποτελεί ένα εξαιρετικό βοήθημα για την πράξη.

Νομικά χρονικά
Γενικές αρχές αστικού δικαίου Ι

Παναγιώτης Β. Λαδάς, Καθηγητής Αστικού Δικαίου στο Α.Π.Θ.

ISBN: 978-960-445-159-3, © 2007, Σελ.: XL+674, Τιμή: 70,00 €

Αγορά - Περισσότερες πληροφορίες

Στον τόμο αυτόν επιχειρείται η επεξεργασία του πρώτου, τρίτου και τετάρτου κεφαλαίου, καθώς και του ενάτου, δεκάτου και ενδεκάτου κεφαλαίου του πρώτου βιβλίου του Αστικού Κώδικα υπό τον τίτλο «Γενικές Αρχές».
Ο τόμος αυτός περιλαμβάνει ακόμη και την ανάπτυξη ορισμένων ζητημάτων γενικότερης σημασίας που απασχολούν την επιστήμη του δικαίου και που κατά παράδοση ανήκουν στο αντικείμενο των Γενικών Αρχών του Αστικού Δικαίου, όπως η ερμηνεία και εφαρμογή των κανόνων δικαίου, η ανάλυση της έννομης σχέσης και του δικαιώματος, ως κεντρικών εννοιών του Ιδιωτικού Δικαίου, και άλλα θέματα που προσιδιάζουν στο θεμελιώδη χαρακτήρα του Αστικού Δικαίου.
Στο δεύτερο τόμο θα περιληφθούν τα κεφάλαια πέντε έως οκτώ που ανάγονται στην ύλη των δικαιοπραξιών.
Κατά την επεξεργασία των επιμέρους θεμάτων θεωρήθηκε απαραίτητη η σύνδεση των θεωρητικών αναπτύξεων µε την καθημερινή νομική πράξη, η οποία αναζητεί τα πρόσφορα και ασφαλή εργαλεία για την αντιμετώπιση των σύνθετων προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή του δικαίου.
Η διαρκής ανανέωση του Αστικού Κώδικα µε νεότερα ειδικά νομοθετήματα, η αυξανόμενη αλληλεπίδραση των επιμέρους κλάδων του δικαίου και η διασταύρωση των εθνικών νομοθεσιών μέσα στον Ευρωπαϊκό χώρο µε την παράλληλη ισχύ της Κοινοτικής έννομης τάξης αποτελούν παραμέτρους που δεν μπορεί πλέον να αγνοεί η νομική πράξη. Γι’ αυτό και στο παρόν έργο αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία στη νεότερη νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων, μέσα από την οποία ψηλαφώνται και οι εξελίξεις του δικαίου.

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved